Jak czytać Pismo Święte?

Bądź cierpliwy i przeczytaj do końca, a może odkryjesz swoją własną metodę na czytanie Pisma Świętego.

Osoba, która chciałaby samodzielnie interpretować Pismo Święte, musiałaby dobrze poznać język, w którym został napisany tekst biblijny (hebrajski, aramejski i grecki), idiomy, rodzaje literackie ówczesnej literatury oraz mentalność i kulturę, w której żył autor, czyli tzw. środowisko życiowe (w biblistyce to się nazywa – sitz im leben). Brak tej wiedzy może przyczynić się do błędnej interpretacji Pisma Świętego.

Pamiętaj: Nie wystarczy jedynie znajomość treści Pisma Świętego!

Prosty przykład:

Jeśli ktoś napisze na kartce „to był chłop jak dąb” i tę kartkę ktoś znajdzie za tysiąc lat, wówczas człowiek nieznający tego idiomu będzie przekonywał innych, że tysiąc lat temu ludzie byli wielkości drzew, BO TAK JEST NAPISANE.

Dlatego należy z naciskiem podkreślić, że nie wystarczy sama znajomość tekstu. Nie jest bowiem najważniejsze to, co jest napisane, ale to, co autor natchniony chciał w danym tekście wyrazić.

Co zatem należy zrobić, żeby nie zbłądzić?

Najpierw należy w dwóch słowach wyjaśnić pewną fundamentalną sprawę. Chodzi o to, że kiedy poruszamy zagadnienie interpretacji Pisma Świętego, należy zaznaczyć, że interpretacja pyta o sens. A mówiąc najogólniej (dość mocno upraszczając): z tekstu biblijnego można wyłuskać dwa podstawowe sensy:

1) sens literalny/dosłowny/wyrazowy

Jest on najważniejszy! Autor natchniony przez Boga, pisząc tekst, chciał coś wyrazić. Np. Wyjście narodu izraelskiego z Egiptu o którym czytamy w Księdze Wyjścia. Sens wyrazowy: Bóg jest wierny przymierzu zawartemu z Abrahamem (Rdz 15). Okazuje swoją troskę o naród wybrany, wyprowadzając go z Egiptu ku wolności.

2) sens pełny (pełniejszy)/ duchowy

Nie zawsze autor natchniony był świadomy głębi znaczenia tekstu, który napisał. Np. Autor Księgi Wyjścia, który opisuje wyjścia narodu izraelskiego z Egiptu, nie mógł wiedzieć, że baranek paschalny, o którym czytamy w Wj 12-14, stanie się obrazem-zapowiedzią (w biblistyce nazywa się to technicznie typem) Baranka-Chrystusa (J 19,36).

Pamiętaj! Biblijny sens wyrazowy, wynikający z wyrazów, jest jedynie właściwym sensem biblijnym. Inne rodzaje sensu, jak duchowy i pełniejszy, na nim się opierają i z niego wynikają (J.K. Pytel, Objaśnianie sensu biblijnego w Kościele. Hermeneutyka, Gniezno 1996, s. 18).

A ZATEM…
Osobom świeckim, które nie mają wykształcenia biblijnego, a pragną czytać Pismo Święte z właściwym rozumieniem, radzę, aby wybrały Biblię w edycji Paulistów (patrz zdjęcia) w której są komentarze do każdego fragmentu Pisma Świętego. Komentarze te pomogą zrozumieć właściwy sens wyrazowy i duchowy Pisma Świętego. Mając taką wiedzę, będzie można bezpiecznie interpretować tekst w odniesieniu do swojego życia.

 

Biblia Paulistów

Musimy ciągle pamiętać o słowach św. Piotra, który pisze w swoim liście, że niektórzy ludzie „niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą (Pismo Święte) […] na własną swoją zgubę” (2 P 3,16).