Stary Testament został napisany w okresie, mniej więcej, od X do I wieku przed Chr. Natomiast Nowy Testament został spisany w okresie znacznie krótszym, tj. w latach 50-100 po Chr.

Nazwy, Stary Testament i Nowy Testament, pochodzą z języka łacińskiego Anticum Testamentum i Novum Testamentum, co się tłumaczy na język polski jako Stare Przymierze i Nowe Przymierze. O jakie przymierza chodzi?

Stare Przymierze (Anticum Testamentum) – chodzi o przymierze, które zostało zawarte między Bogiem a narodem izraelskim za pośrednictwem Mojżesza, pod górą Synaj (Wj 19-24). Wówczas naród izraelski zobowiązał się do wierności Prawu Bożemu (Dekalog, czyli 10 przykazań), jako warunek przymierza. Również Bóg zobowiązał się do wierności wobec narodu izraelskiego.

Nowe Przymierze (Novum Testamentum) – chodzi o przymierze, które Jezus zawarł na krzyżu. Przymierze oparte na ofierze jaką Jezus złożył z siebie Ojcu za grzechy wszystkich ludzi, wszystkich czasów. W ten sposób człowiek został odkupiony. O tym przymierzu zapowiadał już prorok Jeremiasz (Jr 31, 31-34).

Różnica między Starym Testamentem a Nowym Testamentem, polega głównie na tym, że Stary Testament, który został napisany przed narodzeniem się Jezusa, jest zapowiedzią Jezusa Mesjasza, o którym czytamy w Nowym Testamencie. Stąd, bez znajomości Starego Testamentu treść Nowego Testamentu będzie dla nas niezrozumiała, gdyż tam są jego początki.