Co to znaczy Mesjasz?

Często słyszymy w kościele, że Jezus jest Mesjaszem. Ale co to znaczy?

Nowy Testament został napisany po grecku (oprócz Mt). Słowa „Jezus Chrystus” są transliteracją greckiego Ἰησοῦς χριστός (Jesus Christos), które w dosłownym tłumaczeniu oznaczają Jezus Mesjasz.

Słowo „mesjasz” pochodzi z hebrajskiego „maszijah” מָּשִׁיחַ. Termin ten znaczy dosłownie „namaszczony”. Żeby zrozumieć jego znaczenie, należy postawić sobie pytanie: kto w Izraelu był namaszczany? Namaszczani byli kapłani (Kpł 8,12), prorocy (1 Krl 19,16; Iz 61,1) oraz królowie (1 Sm 16,13).

W czasach Jezusa Mesjasz był oczekiwany przede wszystkim jako nowy król, nowy władca. Dlatego Herod Wielki, kiedy usłyszał, że urodził się Mesjasz, natychmiast chciał Go zgładzić. Pamiętajmy również na wymowne słowa kapłanów i uczonych w Piśmie, którzy kpili z Jezusa wiszącego na krzyżu: „Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy widzieli i uwierzyli” (Mk 15,32). Taki był również tytuł kary śmierci Jezusa: „Król żydowski” (Mk 15,26).

Najważniejszym momentem podczas intronizacji króla było namaszczenie. Wówczas to nowy władca otrzymywał Ducha Bożego (por 1 Sm 16,13). W tym miejscu należy przypomnieć, że w okresie monarchii Izraela (XI–VI wiek przed Chr.) nie było jeszcze jasnego podziału między władzą religijną a polityczną. W zasadzie to król był przedstawicielem zarówno politycznym, jak i religijnym narodu. Dla przykładu możemy przytoczyć fragment z Księgi Królewskiej, gdzie jest opisany moment zakończenia budowy świątyni jerozolimskiej (X wiek przed Chr.). Błogosławieństwa ludowi nie udzielił żaden z kapłanów, ale uczynił to sam król Salomon: „Potem król się odwrócił i pobłogosławił całe zgromadzenie Izraela” (1 Krl 8,14).

A zatem Jezus jest Mesjaszem, czyli Prorokiem, Kapłanem, a nade wszystko Królem.

Prorokiem, ponieważ nauczał i głosił ewangelię (dobrą nowinę) o królestwie Bożym, Kapłanem, ponieważ złożył w ofierze samego siebie na krzyżu, jako ofiarę przebłagalną za grzechy całej ludzkości (w Nowym Testamencie wiele na ten temat znajdujemy w Liście do Hebrajczyków), oraz Królem, ponieważ jest Panem i Królem wszechświata. Jak to wyrazi autor Apokalipsy: „Królem królów i Panem panów” (Ap 19,16).

Żydzi nie rozpoznali w Jezusie zapowiadanego Mesjasza, dlatego że ich oczekiwania miały charakter narodowo-religijny. Oczekiwali Mesjasza (króla), który wyzwoli ich od Rzymian okupujących Palestynę już od roku 63 przed Chr. Tymczasem Jezus-Mesjasz przynosi wolność, ale nie od Rzymian, lecz od wrogów o wiele bardziej niebezpiecznych, czyli od demonów i od śmierci wiecznej. Jezus odkupił ludzkość i otworzył przed nią bramy nieba. Każdy ma teraz szansę być zbawiony. Wszystko zależy od tego, jak skorzystamy z daru wolności, który otrzymaliśmy od Boga.

Jeśli pragniesz się dowiedzieć nieco więcej na ten temat, polecam również obejrzeć

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Menu